hotelubytovaniereštauráciasvadby/oslavyAKCIEWellnessPOBYTYfotogalériacenníkrezerváciaúvod

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.hotel-relax.sk.

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

 

Prevádzkovateľ:

AQUA – TRANS, spol. s r.o., so sídlom: Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01, Žilina, IČO: 36369900 (ďalej len „my“)

email: info@hotel-relax.sk, tel.:  00 421 41 549 35 83, www.hotel-relax.sk.

Prevádzka hotela: Hotel RELAX, M.R. Štefánika 121/5, 013 13 Rajecké Teplice

 

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou AQUA – TRANS, spol. s r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

 

Ubytovacie služby

Rezervácie produktov a služieb

Kariéra

Komunikácia a pošta

Monitorovanie areálu

Zmluvní partneri

COOKIES

 Aké máte práva?

  

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

 

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

 

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

 

Spôsob uplatňovania práv

 

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu nášho sídla, resp. prevádzky alebo elektronicky na emailovú adresu info@hotel-relax.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

 Platné od 25.5.2018


» GDPR - Ubytovanie
» GDPR - Rezervácie
» GDPR - Kariéra
» GDPR - Komunikácia
» GDPR - Monitorovanie
» GDPR - Zmluvní partneri
» GDPR - COOKIES

obchodné podmienky kontaktujte nás
  Slovensky   English