hotelubytovaniereštauráciasvadby/oslavyAKCIEWellnessPOBYTYfotogalériacenníkrezerváciaúvod

Späť na Ochranu osobných údajov

  Ubytovacie služby

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  ČOP, dátum narodenia, miesto narodenia cudzincov, doba ubytovania, štátna príslušnosť cudzincov, účel pobytu cudzincov, číslo pasu cudzincov, číslo víza cudzincov, meno a priezvisko detí cudzincov, údaje o poskytnutom ubytovaní, údaje o stratách a nálezoch, podpis cudzincov.

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov najmä Zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na tieto účely:

Vedenie evidencie ubytovaných hostí

Vedenie domovej knihy

Evidencia strát a nálezov

Sťažnosti a reklamácie

Knihy prianí a sťažností

Vedenie účtovnej evidencie

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely poskytnutia ubytovacích služieb je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nemôžeme ubytovať.

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Ministerstvo vnútra SR, Policajný zbor SR, Obec Rajecké Teplice a iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

 

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:

Poskytovateľ IT služieb

Externá účtovná spoločnosť

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 obchodné podmienky kontaktujte nás
  Slovensky   English