hotelubytovaniereštauráciasvadby/oslavyAKCIEWellnessPOBYTYfotogalériacenníkrezerváciaúvod

Späť na Ochranu osobných údajov

Komunikácia a pošta

 

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch. 

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu s Vami rôznymi komunikačnými kanálmi (poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky). Osobné údaje na účel vzájomného kontaktu s Vami spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je výkon našich podnikateľských aktivít.

Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona najmä zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

 

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vybavenia Vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týka. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  Vašich osobných údajov.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s Vami je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami komunikovať a reagovať na Vašu žiadosť.

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:

Poskytovateľ IT služieb

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

 

 obchodné podmienky kontaktujte nás
  Slovensky   English