hotelubytovaniereštauráciasvadby/oslavyAKCIEWellnessPOBYTYfotogalériacenníkrezerváciaúvod

Späť na Ochranu osobných údajov

Zmluvní partneri

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa, (dátum narodenia iba pri fyzických osobách nepodnikateľoch),  IČO, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, podpis, pracovná pozícia resp. funkcia.

Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o výške kontraktu/odmeny, údaje o platbách, údaje o pohľadávkach a záväzkoch.

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účel plnenia zmluvy s Vami, rokovania o uzavretí zmluvy a na základe osobitných zákonov najmä zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Doklady súvisiace s investíciami sme povinní uchovávať 10 rokov po zániku spoločnosti. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.

 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov s Vami nemôžeme uzavrieť zmluvu.

 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Daňový úrad, Iné oprávnené subjekty na základe osobitných zákonov

 

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:

Poskytovatelia IT služieb

Externá účtovná spoločnosť

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

 obchodné podmienky kontaktujte nás
  Slovensky   English